Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

I. Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://sigmalighting.pl/, a jej zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczanie w naszej witrynie ich nowej wersji.
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: SIGMA Dariusz Rodak Szparagowa 34/40, 42-280 Częstochowa
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: sklep@sigmalighting.pl
  4. Serwis wykorzystuje dane osobowe przesłane do nas za pomocą naszej witryny w następujących celach:
   1. Prowadzenie newslettera
   2. Prowadzenie systemu komentarzy
   3. Prowadzenie rozmów typu chat online
   4. Obsługa zapytań przez formularz
   5. Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
   6. Realizacja zamówionych usług
   7. Prezentacja oferty lub informacji
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)
  6. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
   1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
   2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z naszej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
   3. informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
   4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie;
   5. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
   6. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
   7. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
   8. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
   9. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

 

II. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

   1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
   2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
   3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
   4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
   5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

III. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

 

IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

   1. Jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze, ma on prawo przekazać Twoje dane innym odbiorcom. Dotyczy to następujących grup odbiorców:
    1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia
    2. kurierzy
    3. operatorzy pocztowi
    4. operatorzy płatności
    5. operatorzy systemu komentarzy
    6. operatorzy rozwiązania typu chat online
    7. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
    8. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
    9. organy i inne podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa są uprawnione do żądania ich wydania lub uzyskania do nich dostępu.
   2. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z jej zawarciem oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. o prowadzeniu rachunkowości).
   3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
    1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
    2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
    3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
     1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
     2. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     3. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
    1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

V. Informacje w formularzach

   1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
   2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
   3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
   4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

VI. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

VII. Istotne techniki marketingowe

   1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
   2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
   3. Operator stosuje i korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 

VIII. Informacja o plikach cookies

   1. Serwis korzysta z plików cookies.
   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   5. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   6. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
   7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
   9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

IX. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

   1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
   2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Edge
   2. Internet Explorer
   3. Chrome
   4. Safari
   5. Firefox
   6. Opera

Urządzenia mobilne:

   1. Android
   2. Safari (iOS)
   3. Windows Phone